Don't
mind
the
gap!

wat betekent dat?
is het een raadsel? de oplossing: is heel eenvoudig. met cp nvst vult u de essentiële onderdelen van uw vermogensopbouw bij het nastreven van uw beleggingsdoelen op. zoals in een tekst met alleen maar medeklinkers waar de klinkers op een logische manier op hun plaats vallen. op zeer eenvoudige wijze kunt u aandelen verwerven in onze fondsen om zo baat te hebben bij hun prestaties. u hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over eventuele hiaten – don't mind the gap!

hieronder vindt u meer informatie over de 7 definiërende punten van cp nvst:

De
eenvoud
van
de
Dingen

de eenvoud en duidelijkheid van het beleggingsplan voor u; dat staat bij Cp nvst voorop. in een eerste gesprek stellen we samen met u de mogelijkheden en risiCo’s van uw belegging vast: tot welk beleggingstype behoort u en aan welke manier van beleggen geeft u de voorkeur? u kunt namelijk op een eenvoudige en flexibele manier aan delen verwerven in onze fondsen. u hebt voortdurend - ook in het lopende proCes – de mogelijkheid te beleggen of u terug te trekken, aandelen in de fondsen te verwerven of te verkopen. de voorwaarden zijn ook duidelijk gestruCtureerd: u kunt eenmalig euro 25.000,- of maandelijks euro 250,- investeren, zonder verdere kosten! stortingen en uitbetalingen kunnen te allen tijde gedaan worden. eenvoudigweg uitermate eenvoudig!

Service
inbegrepen!

uw aanspreekpunt is voor u persoonlijk verant- woordelijk – hij rapporteert: regelmatig, correct en gedetailleerd. ook als u zich niet bij ons meldt, krijgt jaarlijks schriftelijke informatie over hoe uw beleggingsplan zich ontwikkelt. u wordt vanaf het begin tot aan de beëindiging van uw belegging persoonlijk begeleidt door uw cp nvst-klantadviseur van creutz & partners. en dat terwijl er totaal geen in- of uitstapkosten berekend worden: de service is eenvoudigweg inbegrepen!

creutz & partners global asset management s.a. – dat is uw in luxemburg gevestigde, persoonlijke, strategische vermogensadviseur. al vanaf 1997 bieden wij uitmuntend advies en beheer. familiar, gebonden aan waarden, discreet-– en trouw aan het motto van onze oprichter, die zegt dat »niemand … conservatiever dan wij« is.

Het
Fundament
van de
Dingen

kunnen is het fundament van het met waarden omgaan: de portefeuille- en effectenexperts van creutz & partners zijn zonder uitzondering specialisten, die hun kennis op de toonaangevende mondiale beursvloeren hebben opgedaan. ze werken al jaren aan het realiseren van geplande waardeontwikkelingen, die weerspiegeld worden in de samenstelling van onze fondsen. onze vaklieden en onze fondsen: zij vormen het fundament voor uw beleggingsplan cp nvst.

Het door
de fondsen
ondersteunde
spaarmodel,
dat geen wensen
open laat!

wensen – die zijn zeer talrijk: suCCes, eenvoud, rust … het lot van de wereld kunnen we met Cp nvst niet bepalen. maar we kunnen u wel persoonlijk helpen deze begrippen met be- trekking tot uw vermogensopbouw diChter te benaderen. door in Cp nvst te beleggen, verwerft u aandelen in onze fondsen. daarna hoeft u ziCh eigenlijk nergens meer om te bekommeren, want in overeenstemming met het C&p-Credo »niemand is Conservatiever dan wij« nemen we bij het nastreven van het doel »behoud en vergroting van uw vermogen« relatief gezien weinig risiCo, zodat suCCes, rust en eenvoud als voor uw persoonlijke wensen daadwerkelijk binnen uw bereik komen.

vertrouwen
is goed –
Controle
is beter

vertrouwen is goed – dat hebt u al vaak gehoord. maar we hebben allemaal vaak moeite om vertrouwen te geven, omdat het zo gemakkelijk wordt besChaamd. daarom hebben we bij de opriChting van Cp nvst besloten een heel duidelijk gestruCtureerd en transparant rapportagesysteem in te voeren. trouw aan ons motto ‘one faCe to the Customer’ krijgt u één enkel aanspreekpunt dat bevoegd is met het verstrekken van informatie aan u en die u met behulp van de modernste instrumenten op de hoogte kan houden van hoe uw waardepapieren ziCh ontwikkelen. op die manier ontvangt u behalve een nauwkeurige rapportering ook dagelijkse informatie, als u dat wenst. vertrouwen is goed – want u kunt altijd Controle uitoefenen.

onze
verklaring
van
ONAFHANKELIJKHEID

vrijheid is een groot woord. onafhankelijkheid is dat ook. onafhankelijk en vrij beslissingen nemen– zeer waardevol op het gebied van vermogensopbouw. u kunt als klant namelijk vaak geen blik werpen aChter de sChermen van fondsen of de samenstelling van beleggingsplannen doorzien. (uit de Crisis van de afgelopen jaren hebt u vernomen dat klantenadviseurs in de finanCiële wereld produCten verkoChten waarvan ze de samenstelling zelf niet begrepen, maar die ze op grond van het gevoerde interne beleid wel moesten verkopen.) bij Creutz & partners zijn wij altijd het best op de hoogte van de kraCht, kwaliteit en prestatie van onze fondsen; en u dus ook. deze kraCht komt voort uit de allerhoogste mate van onafhankelijkheid van onze fondsbeheerders, die in uw naam de strategisCh juiste beslissingen nemen op de wereldwijde beursvloeren. dat betekent:
onbetwiste onafhankelijkheid voor uw beleggingsplan Cp nvst.

Uw
verklaring
van
ONAFHANKELIJKHEID

u bent vrij. vrij om met uw waarden te doen en te laten wat u wilt. we hopen dat wij met deze tekst uw interesse voor cp nvst gewekt hebben – voor een duurzame en uiterst eenvoudige vermogensopbouw door middel van uw persoonlijk beleggingsplan. Samenvatting van de mogelijkheden en de betrouwbaarheid van CP NVST:
- eenvoud van mogelijkheden en transparantie
- service inbegrepen
- fundament als de basis van waardeontwikkeling
- het vervullen van wensen. zodat u zich weinig zorgen hoeft te maken
- uw vertrouwen, dat wij niet beschamen
- de onafhankelijkheid van Creutz & Partners; een onafhankelijke vermogensbeheerder
- uw onafhankelijkheid: de vrijheid om altijd zelf te beslissen en de Controle over uw beleggingen te hebben

Legal
Notes

Legal notes | deze website is een reclame-uiting en geen beleggingsadvies of beleggingsaanbeveling. beleggingen in aandelenfondsen bieden de mogelijk- heid bovengemiddelde rendementen te behalen. een aandelenfonds kan echter door een veelvoud aan factoren ook aanzienlijk en duurzaam in waarde dalen. creutz & partners brengt bij particuliere beleggers geen uitgiftetoeslag, registratiekosten of uitstapkosten in rekening. nadere informatie voor beleggers is beschikbaar op www.creutz-partners.com.